1-10 จาก 44 ตำแหน่งงาน
2
ไม่ระบุ

พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ประสานงาน / สต็อก

บริษัท โยโฟโต อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า - ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก - ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายการจัดการ - ติดตามงานจนถึงกา ...

20
9300

พนักงานคัดแยกสัมภาระผู้โดยสาร(Sorter)

Bangkok Flight Services (BFS)

ลักษณะงาน • คัดแยกสินค้าและสัมภาระผู้โดยสาร ตามเที่ยวบินและรายการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเขียนรายงานส่งไปยังผู้บังคับบัญชา

xx,xxx

Customer Care Coordinator

Bangkok Flight Services (BFS)

• To ensure our customer service expectations (Standard of Agreement) are being met. • Warehouse visits/ tours: Marketing/Sales/Overseas visitor sh ...

30
ไม่ระบุ

พนักงานคลังสินค้า (Cargo Warehouse Agent) ประจำสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

Bangkok Flight Services (BFS)

• จัดเก็บสินค้าเข้าคลังตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานที่กำหนด • จัดระวางบรรทุกสินค้าทั้งขาเข้า-ขาออกให้เป็นไปตามมาตรฐาน • ท ...

30
ไม่ระบุ

Passenger Service Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

• Perform check-in procedure for BFS customer airlines, including baggage check for both domestic and international flights • Prepare flight document ...

10
ไม่ระบุ

Baggage Service Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

• Check telex to prepare delivery service for expected coming rushed bags and meet the expected missing bags passenger on the arrival • Contact passe ...

10
ไม่ระบุ

Premium Service Agent

Bangkok Flight Services (BFS)

• To provide Premium Service to VIP Passenger, including Arrival, Departure and additional Service according to passenger requirement, to regularly ke ...

20
9000

พนักงานกระเป๋าและวีลแชร์ (Porter)

Bangkok Flight Services (BFS)

บริการวีลแชร์ , จัดเคาน์เตอร์ Check-in , ขนย้ายกระเป๋าผู้โดยสาร

30
9000

พนักงานขนถ่ายสัมภาระข้างเครื่อง (Loader)

Bangkok Flight Services (BFS)

ทำการขนถ่ายสัมภาระขึ้นและลง จากเครื่อง และคัดแยกสัมภาระผู้โดยสารตามกระบวนการที่วางแผนไว้ให้ถูกต้อง และทันเวลา

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

พนักงานธุรการ

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาที่ 00101

ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และทำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ